HomePersonal ProfileSample TranslationsRatesContact DetailsPå Svenska

 Sample Translations

     

These are examples of translations I have done within the last year, representing different text types.

 

     
 

 

     
  Portfolio Strategy and Review

Over the review period to the 30th September, the Net Asset Value of the Company rose by 3.2%, slightly underperforming the FTSE All-Share Index which increased by 3.4%. Over the same period, the Company's share price fell 1%. The Company performed broadly in line with the index throughout the review period, but lagged somewhat in September as the Banking, Mining and Oil & Gas sectors, all of which are significant underweight positions, forged ahead. Nonetheless, good bottom-up stock-picking continued to be rewarded, and the portfolio benefited from its exposure to a number of stocks including Tesco, Mmo2, BAE Systems and a host of UK utilities. Furthermore, the portfolio also benefited from the agreed bid for Celltech, a UK biotech company, which was a substantial holding and which was bid for at a 28% premium to the prevailing market price.

Source: Interim Report Perpetual Income and Growth Investment Trust plc

 

  Analys av investeringsstrategin

Under perioden fram till 30 september steg företagets substansvärde med 3,2 procent, vilket låg något under FTSE All-Share Index ökning på 3,4 procent. Under samma period gick företagets aktiekurs ner med 1 procent. Företagets utveckling följde i stort sett index under hela perioden men halkade efter något i september när det var god tillväxt inom bankindustrin, gruvindustrin samt olja och gas, viktiga sektorer som alla är underrepresenterade i vårt innehav visavi index. Ändå fick vi fortsatt goda resultat från strategiska inköp av aktier med god tillväxtpotential - och vår portfölj drog nytta av ett antal aktieinnehav, inklusive Tesco, Mm2, BAE Systems och ett flertal brittiska företag inom vatten, el och gas. Portföljen påverkades dessutom fördelaktigt av det antagna budet på det brittiska biotekniska företaget Celltech, där vi hade ett betydande innehav och där anbudspriset låg 28 procent över börskursen.

Källa: Interim Report Perpetual Income and Growth Investment Trust plc

 
         
 
Balance Sheet
 
 
Balansräkning
 
 
 

Fixed assets

 

 

 

 

Investments

 390,118

 374,215

319,701

Current assets

 

 

 

Amounts due from brokers

634

905

734

Tax recoverable

8

10

8

Prepayments and accrued income

2,370

2,564

2,157

Unrealised profit on forward currency transactions

-

632

813

Cash at bank

-

1,697

-

 

3,012

5,808

3,712

Creditors: amounts falling due within one year

 

 

 

Amounts due to brokers

(2,151)

(370)

(3,843)

Bank overdraft and short-term loans

(22,141)

(21,329)

(7,255)

Unrealised loss on forward currency transactions

(371)

-

-

Accruals and deferred income

(1,456)

(4,140)

(1,047)

Proposed dividends

(4,180)

(5,745)

(3,822)

 

(30,299)

(31,584)

(15,967)

Source: Interim Report Perpetual Income and Growth Investment Trust plc

 

 

Anläggningstillgångar

     

 

Värdepappersinnehav

390 118

374 215

319 701

Omsättningstillgångar

 

 

 

Fordringar hos mäklare

634

905

734

Skattefordringar

8

10

8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 370

2 564

2 157

Orealiserad vinst för valutatransaktioner på termin

-

632

813

Kassa och bank

-

1 697

-

 

3 012

5 808

3 712

Kortfristiga skulder (förfaller till betalning inom ett år)

 

 

 

Skulder till mäklare

-2 151

-370

-3 843

Utnyttjad checkräkningskredit och kortfristig upplåning

-22 141

-21 329

-7 255

Orealiserade förluster för valutatransaktioner på termin

-371

-

-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-1 456

-4 140

-1 047

Föreslagen utdelning

-4 180

-5 745

-3 822

 

-30 299

-31 584

-15 967

Källa: Interim Report Perpetual Income and Growth Investment Trust plc

 
         
 
Slippery in Space

Linda Schadler, professor of materials engineering who leads the Rensselaer team, said the group is working to develop a variety of lubricant coatings for components such as slip rings for electrical contacts, and bearings for antenna pointing systems, gyroscopes, and inertial wheels.

Thierry Blanchet, associate professor of mechanical engineering at Rensselaer, said the group will focus on developing composite coatings with nanoscale components that can meet the needs of wear resistance and low friction. Blanchet will conduct macro-scale wear tests of the new coatings when they are developed.

Research is still in the very early stages, but will cover three broad categories of materials that can be used as solid lubricants. The group is researching polytetraflouroethylene composite containing nanoscale particles of alumina.

Source: Mechanical Engineering 26 September 2004

 

 


Halkigt i rymden

Linda Schadler, professor i materialteknik och ledare för Rensselaergruppen, sa att gruppen arbetar på att ta fram ett antal smörjmedelsbeläggningar för komponenter så som släpkontakter, bärlager för positionssystem för antenner, gyroskop och svänghjul.

Thierry Blanchet, docent i maskinteknik vid Rensselaer, sa att gruppen kommer att rikta in sig på att utveckla kompositer där beståndsdelar av nanostorlek ingår så att kraven på slitstyrka och låg friktion kan tillgodoses. Blanchet kommer att utföra storskaliga slitstyrketester när de nya beläggningarna tagits fram.

Forskningen befinner sig fortfarande på ett tidigt stadium men kommer att täcka tre breda kategorier av material som kan användas som smörjmedel i fast form. Gruppen forskar på en polytetraflouretylenkomposit som innehåller aluminiumoxidpartiklar av nanostorlek.

Källa: Mechanical Engineering 26 September 2004

 

 
         
 

Article II-41: Right to good administration


1. Every person has the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the Institutions, bodies and agencies of the Union.

2. This right includes:

(a) the right of every person to be heard, before any individual measure which would affect him or her adversely is taken;

(b) the right of every person to have access to his or her file, while respecting the legitimate interests of confidentiality and of professional and business secrecy;

(c) the obligation of the administration to give reasons for its decisions.

3. Every person has the right to have the Union make good any damage caused by its Institutions or by its servants in the performance of their duties, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States.

4. Every person may write to the Institutions of the Union in one of the languages of the Constitution and must have an answer in the same language.

Source: http://europa.eu.int/constitution/futurum/constitution/part2/title5/index_en.htm

 

 
Artikel II-41: Rätten till god administration
 

1. Alla har rätt att få sina förehavanden handlagda opartiskt, rättvist och inom en rimlig tidsperiod av unionens institutioner, myndigheter och organ.

2. Denna rättighet innefattar:

(a) alla människors rätt att få sin sak hörd innan en individuell åtgärd vilken skulle påverka honom eller henne negativt genomförs.

(b) alla människors rätt att få tillträde sin akt samtidigt som ett legitimt behov av tystnadsplikt samt professionell och företagssekretess respekteras.

(c) administrationens skyldighet att uppge orsaker för sina beslut.

3. Alla har rätt att få gottgörelse för skada från unionen när dess institutioner eller tjänstemän felat i utförandet av sina uppdrag, allt i enlighet med de generella principer som allmänt gäller inom medlemsländernas lagstiftning.

4. Alla kan skriva till unionens institutioner på ett av konstitutionens språk och skall få svar på samma språk.

 

Källa: http://europa.eu.int/constitution/futurum/constitution/part2/title5/index_en.htm